Категории
Нови продукти
Най-продавани
Специални предложения

Правила & Условия

По смисъла на настоящите общи условия, под посочените думи и изрази, следва да се разбира:

 

 • Електронен магазин –онлайн платформа за пазаруване на стоки, чрез използване на интернет страница www.bevezar.com ;
 • Доставчик/ Продавач – търговско дружество, упражняващо дейност под наименование „Белвезар - Гама Дент“ ЕООД, което продава стоки чрез електронен магазин на интернет страница www.belvezar.com;
 • Ползвател/Потребител – физическо или юридическо лице, което сключва договор за покупко-продажба с Продавача за закупуване на определена от него стока от електронен магазин и при спазване на настоящите общи условия;
 • Профил – регистрация в интернет страницата www.belvezar.com, създадена от Ползвателя с цел закупуване на стоки от електронния магазин.
 • Производител – реалния производител на стоката в световен мащаб;
 • Стока/потребителска стока – всеки продукт, който е въведен и годен за закупуване чрез електронния магазин;
 • Договора за покупко-продажба – Договор, сключен от разстояние, между Продавача и Потребителя за покупка на определена от последния стока, при обявена в електронния магазин цена, при спазване на настоящите общи условия и приложимото законодателство;
 • Приложимо законодателство – всички закони и подзаконови нормативни актове, приложими към използването на електронния магазин, покупката и доставката на стоки, както и уреждащи отношенията между Доставчика и Ползвателя (конкретно приложими в случая са Закон за защита на потребителите, Закон за електронната търговия, Закон за задълженията и договорите, Търговски закон и др.)
 • Надзорни органи – всички държавни органи, упражняващи каквато и да е форма на контролна или разрешителна дейност върху търговия от разстояние, посредством различни интернет платформи, в това число, но не само – Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на конкуренцията, Комисия за защита на личните данни и др.
 • Основен електронен адрес – посочена от Потребителя на неговия профил електронна поща за официална кореспонденция с Доставчика;
 • Доставка – реално предаване владеенето върху поръчаната и заплатена стока;
 • Куриер – дружество, което е регистрирано и упражнява дейност по Закона за пощенските услуги и реално доставя закупената стока на посочен от Ползвателя адрес;
 • Плащане – прехвърляне на парични средства с цел закупуване на стока от електронен магазин при спазване на условията за плащане и приложимото законодателство.

 

 

I.          ПРЕДМЕТ

 

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Белвезар - Гама Дент“ ЕООД, гр. Пловдив, район Пловдив, ул. „Иван Радославов“ № 2, ЕИК 115812656, представлявано заедно от Тихомир Иванов Мурджев и Стоян Йорданов Тошев, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК/ ПРОДАВАЧ, и крайните клиенти, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ/ ПОТРЕБИТЕЛИ, на електронния магазин www.belvezar.com, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”

 

II.                ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

 

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: „Белвезар - Гама Дент“ ЕООД
 2. Седалище и адрес на управление (адрес за упражняване на дейността): гр. Пловдив, район Пловдив, ул. „Иван Радославов“ № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. Пловдив, район Пловдив, ул. „Иван Радославов“ № 2, e-mail: belvezar@abv.bg, тел: +35932/ 444 937
 4.  Вписване в търговския регистър: ЕИК 115812656,
 5. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 
 6. Надзорни органи:

6.1.      Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg

6.2.       Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

6.3.      Национална агенциа за приходите

ТД на НАП София,

Адрес: 1000 гр. София, ул. Аксаков № 21,

тел.: 02/ 9859 3821

Офис Витоша:

Адрес: бул Цар Борис III № 215

Тел.: 02/ 9179124

Уеб сайт: www.nap.bg

6.4.      Комисия за защита на конкуренцията,

Адрес: България, София 1000, бул. Витоша №18

Работно време на деловодство с външни лица 9-13 ч и 13.30-16 ч

Телефони: Деловодство: 02/9356 113

Факс: 02 980 73 15

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg

Уеб сайт: www.cpc.bg

6.5.      Българска агенция по безопастност на храните

Адрес: гр. София, бул. „Пенчо Славейков” 15А

Електронна поща: bfsa@bfsa.bg

Уеб сайт: www.babh.government.bg

 1. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG201811997

 

III.        ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

 

Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.belvezar.com, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

 1. Свободно да разглеждат съдържанието на интернет страницата и предлаганите продукти;
 2. Да извършат регистрация и създаване на профил за закупуване на стоки от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
 3. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;
 4. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
 5. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.
 6. Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
 7. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 8. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Чрез избор, поръчка и заплащане ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.belvezar.com

(2)          По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задъл&